DEEP TECH DISCOVERY

โครงการ U.REKA เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน Startup ในทุกๆด้าน ตั้งแต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) จนกระทั่งพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดได้ อีกทั้งโครงการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน

อยู่ระหว่างการคัดเลือกทีมเพื่อเข้า Bootcamp

Deep Technology Discovery

โครงการ U.REKA เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน Startup ในทุกๆด้าน ตั้งแต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) จนกระทั่งพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดได้ อีกทั้งโครงการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน

U.REKA เกิดจากความร่วมมือของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันอุดมศึกษา

Play Video

พันธมิตร U.REKA

โครงการ U.REKA แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 (สํารวจ, บ่มเพาะ และสร้าง Prototype)

Ideation Bootcamp
& Incubation

Ideation Bootcamp เป็นการเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจในการคิดค้นนวัตกรรมจากเทคโนโลยีเชิงลึก ซึ่งได้แก่ Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Cloud and Security, Big Data / Internet of Things (IoT), AR / VR รวมถึง Quantum Computing โดยสิ่งที่คิดค้นนั้นควรตอบโจทย์ทางธุรกิจ มีเอกลักษณ์ และยากต่อการเลียนแบบ ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกจาก Ideation Bootcamp จะเข้าสู่ช่วง Incubation เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของสินค้าหรือโซลูชั่นและเพิ่มเติมข้อมูลที่ยังขาด และบ่มเพาะความเป็นไปได้ของไอเดียหรือโซลูชั่นและเพิ่มเติมข้อมูลในมิติของเทคโนโยลีและธุรกิจที่ยังขาดเพื่อพัฒนาความคิดเบื้องต้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสามารถอธิบายหรือแสดงต้นแบบได้

อยู่ระหว่างการคัดเลือกทีมเพื่อเข้า Bootcamp

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของทีม

 1. มีสมาชิกอย่างน้อย 4 คน
 2. มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่มีวุฒิปริญญาเอก (Ph.D.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 6 เทคโนโลยีที่กำหนด
 3. ทีมมีความทุ่มเทและพร้อมให้ความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
 4. หากเป็นทีมที่มีทักษะทางเทคนิค ธุรกิจ หรือประสบการณ์การด้าน User Interface / User Experience จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวข้อของ Ideation Bootcamp

ทีมที่เข้าร่วม Ideation Bootcamp จะต้องพัฒนากรณีศึกษาและ application เพื่อใช้งานจริงจากเทคโนโลยีทั้ง 6 ภายใต้อุตสาหกรรมที่กำหนด

ข้อเสนอจากโครงการ สำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่ Incubation

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ในการครอบครองนวัตกรรมที่คิดค้นทั้งหมด
 2. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนตั้งต้นจำนวน 200,000 บาท (ทุนให้เปล่า) และได้เข้าร่วมหลักสูตร Incubation
 3. พื้นที่ทำงาน Co-working space
 4. เมนเทอร์ (ทั้งด้านธุรกิจและเทคนิค)
 5. โอกาสที่จะรู้จักและเรียนรู้กับบรรดานักคิดร่วมวงการ
 6. โอกาสในการร่วมฟังการบรรยาย และ workshop เชิงลึก พร้อมศึกษานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในธุรกิจปัจจุบัน

6 เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนา

ประเภทอุตสาหกรรมที่กำหนด

*ระยะเวลาการรับสมัคร : 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2018 หรือจนกว่าจะคัดเลือกครบ 20 ทีมเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ระยะที่ 2 (วิจัยและพัฒนา)

Research & Development

การวิจัยและพัฒนาในระยะเวลา 8 – 36 เดือน เพื่อให้ทีม startup ได้ใช้เวลาศึกษา พัฒนา และทดลองโครงการของตนเอง โดยจะได้รับการสนับสนุนด้านเมนเทอร์และเงินทุน

ข้อเสนอจากโครงการ

 1. เงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 – 36 เดือนของโครงการ (ทุนให้เปล่า)
 2. พื้นที่ทำงาน Co-working space
 3. เมนเทอร์ (ทั้งด้านธุรกิจและเทคนิค)
 4. บริการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 5. โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายและสิทธิ์การเข้าถึงกลุ่ม Venture Capital และผู้ลงทุนอื่นๆ

ระยะที่ 3 (เร่งการเติบโต)

Accelerator

Startup จะได้รับการสนับสนุน บ่มเพาะในด้านต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือนเพื่อให้ Startup สามารถขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมๆ กับบริษัทที่เหมาะสมตามแต่ละธุรกิจ นอกจากนี้แต่ละทีมยังมีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอเงินลงทุนสูงสุด 10 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ระยะเวลาโครงการ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)​

โครงการ U.REKA มีที่มาอย่างไร

Ans.โครงการ U.REKA เริ่มต้นจากการเล็งเห็นว่าประเทศไทยต้องการการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นได้ และเราเชื่อว่าแรงขับเคลื่อนการพัฒนานั้นเกิดจากการมี innovation ecosystemที่เข้มแข็งและสามารถบ่มเพาะ deep tech startups ที่จะประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลกับเศรษฐกิจได้ ดังนั้นจึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่ง และภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา innovation ecosystem นี้

ใครเป็นผู้สนับสนุนโครงการ U.REKA

Ans.ผู้สนับสนุนโครงการ U.REKA ในเบื้องต้นมีทั้งหมด 3ฝ่ายหลัก ดังนี้ ภาคเอกชน คือ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ภาคการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พันธมิตรด้านเทคโนโลยี คือ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างไรก็ตามทางโครงการจะมีการขยายเครือข่ายพันธมิตรออกไปให้กว้างมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างinnovation ecosystem นี้

ความคาดหวังและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ U.REKA

Ans.ความคาดหวังของโครงการมี 2 ด้านหลัก คือ การพัฒนาให้เกิด deep tech startup ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศไทย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยผ่านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญลงลึกในสาขาเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มีคุณภาพ ที่จะออกมาสร้างสรรค์ประเทศด้วย solutionsหรือธุรกิจ startup ต่อไป

ทำไมโครงการ U.REKA ต้องมี 3 ระยะ

Ans. การแบ่งโครงการเป็น 3 ระยะนั้น เนื่องจากโครงการต้องการจะพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่แรกเริ่มและสนับสนุนให้เติบโตจนครบวงจร โดยการนำเอาไอเดียจาก ideation bootcamp มาพัฒนาต่อยอดใน incubation program (ระยะที่ 1) เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นเมื่อไอเดียถูกทดสอบความเป็นไปได้และสร้างเป็น prototypeที่มีศักยภาพ จึงจะผ่านเข้าสู่ระยะ Research & Development(ระยะที่ 2) ที่เป็นการลงทุนกับการค้นคว้าวิจัยระดับลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมล้ำสมัย (breakthrough innovations) ที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เมื่อพร้อมเข้าสู่ Accelerator (ระยะที่ 3)

นิยามของ deep tech สำหรับโครงการ U.REKA

Ans. นิยามของ deep tech คือ เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน ผ่านการค้นคว้าวิจัย และคิดค้นขึ้นมาใหม่จากนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์และต้องเป็นเทคโนโลยีที่มี competitive advantage ที่ไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ภายในระยะเวลา1 ปี

สมาชิกทีมต้องประกอบด้วยใครบ้าง

Ans.
1. มีสมาชิกอย่างน้อย 4 คน
2. มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่มีวุฒิปริญญาเอก (Ph.D.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 6 เทคโนโลยีที่กำหนด
3. ทีมมีความทุ่มเทและพร้อมให้ความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
4. หากเป็นทีมที่มีทักษะหลากหลาย ทั้งทางเทคนิค ธุรกิจ และประสบการณ์การด้าน User Interface / User Experience จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมาชิกในทีมจำเป็นต้องมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือไม่

Ans. ไม่จำเป็น

ทีมไม่ได้มาจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

Ans. ได้ ถ้ามีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่มีวุฒิปริญญาเอก (Ph.D.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 6 เทคโนโลยีที่กำหนด

ความพร้อมของเทคโนโลยีและโครงการที่สามารถเข้าร่วม Ideation bootcamp ได้มีเกณฑ์อย่างไร

Ans. โครงการอยู่ในช่วงตั้งแต่ระดับแนวคิด (Idea stage) ไปจนถึงการสร้างชิ้นงานต้นแบบ (small scale prototype) โดยทีมต้องแสดงถึงศักยภาพ ความสนใจ และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ key technology นั้น ๆ

สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วม Ideation bootcamp หรือไม่

Ans. ใช่ เพราะทีมจะถูกประเมินศักยภาพการเข้าร่วม Incubation program ระหว่างกิจกรรม Ideation bootcamp

เกณฑ์ในการคัดเลือกทีมเข้า Incubation program

Ans.
1. ระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ / Solution
2. โอกาสในการขยายตัวของนวัตกรรม และความสามารถในการต่อยอดเชิงพาณิชย์
3. ทีมมีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Deep tech project ที่ทำอยู่ให้มีการต่อยอดเชิงพาณิชย์

สามารถสมัครเข้าโครงการในระยะนี้โดยไม่ผ่าน ระยะที่ 1 ได้หรือไม่

Ans. ไม่ได้ เนื่องจากทีมจะถูกประเมินระหว่างการร่วมกิจกรรมIdeation bootcamp และ incubation program

เงินสนับสนุนจากโครงการในระยะที่ 1 (200,000 บาท) สามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

Ans. เป็นเงินที่ให้ในรูปแบบเงินรางวัล โดยมุ่งหวังให้ทีมนำไปพัฒนาธุรกิจในช่วงเวลาที่อยู่ใน incubation program

เงินสนับสนุนจากโครงการในระยะที่ 2 (R&D)  สามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

Ans. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการค้นคว้าวิจัยระดับลึก เพื่อที่สุดท้ายจะสามารถได้มาซึ่ง deep tech innovations ที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ใครเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Ans. ทีมวิจัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการincubation และ R&D (ระยะที่ 1 และ 2) โดยโครงการ U.REKA ไม่ถือสิทธิร่วม

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม Ideation bootcamp ได้อย่างไร

Ans. สมัครเป็นทีม โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ http://www.u-reka.co/th/ เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครเป็น PDF ได้จากหน้าเว็บไซต์

ติดต่อเรา

 • ureka.program@gmail.com
 • The Knowledge Exchange (KX) 10/1 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 • Google Map Link

copyright © 2018 U.REKA PROJECT, all rights reserved