DEEP TECH DISCOVERY

โครงการ U.REKA เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน Startup ในทุกๆด้าน ตั้งแต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) จนกระทั่งพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดได้ อีกทั้งโครงการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน

ประกาศผล 11 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Incubation

1. QuTE
2. InThai
3. Perception
4. Xplorer
5. TrueEye
6. PORDEEKUM.AI
7. กาดใหญ่
8. Easy rice
9. Unicoin
10. AIM Global Innovation
11. TinyEpicBrains

Deep Technology Discovery

โครงการ U.REKA เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุน Startup ในทุกๆด้าน ตั้งแต่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) จนกระทั่งพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดได้ อีกทั้งโครงการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงและยั่งยืน

U.REKA เกิดจากความร่วมมือของบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันอุดมศึกษา

Play Video

พันธมิตร U.REKA

โครงการ U.REKA แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 (สํารวจ, บ่มเพาะ และสร้าง Prototype)

Ideation Bootcamp
& Incubation

Ideation Bootcamp เป็นการเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจในการคิดค้นนวัตกรรมจากเทคโนโลยีเชิงลึก ซึ่งได้แก่ Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Cloud and Security, Big Data / Internet of Things (IoT), AR / VR รวมถึง Quantum Computing โดยสิ่งที่คิดค้นนั้นควรตอบโจทย์ทางธุรกิจ มีเอกลักษณ์ และยากต่อการเลียนแบบ ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกจาก Ideation Bootcamp จะเข้าสู่ช่วง Incubation เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของสินค้าหรือโซลูชั่นและเพิ่มเติมข้อมูลที่ยังขาด และบ่มเพาะความเป็นไปได้ของไอเดียหรือโซลูชั่นและเพิ่มเติมข้อมูลในมิติของเทคโนโยลีและธุรกิจที่ยังขาดเพื่อพัฒนาความคิดเบื้องต้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสามารถอธิบายหรือแสดงต้นแบบได้

การคัดเลือกทีมเพื่อเข้า Bootcamp เสร็จสิ้นแล้ว

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของทีม

 1. มีสมาชิกอย่างน้อย 4 คน
 2. มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่มีวุฒิปริญญาเอก (Ph.D.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 6 เทคโนโลยีที่กำหนด
 3. ทีมมีความทุ่มเทและพร้อมให้ความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
 4. หากเป็นทีมที่มีทักษะทางเทคนิค ธุรกิจ หรือประสบการณ์การด้าน User Interface / User Experience จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวข้อของ Ideation Bootcamp

ทีมที่เข้าร่วม Ideation Bootcamp จะต้องพัฒนากรณีศึกษาและ application เพื่อใช้งานจริงจากเทคโนโลยีทั้ง 6 ภายใต้อุตสาหกรรมที่กำหนด

ข้อเสนอจากโครงการ สำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่ Incubation

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ในการครอบครองนวัตกรรมที่คิดค้นทั้งหมด
 2. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนตั้งต้นจำนวน 200,000 บาท (ทุนให้เปล่า) และได้เข้าร่วมหลักสูตร Incubation
 3. พื้นที่ทำงาน Co-working space
 4. เมนเทอร์ (ทั้งด้านธุรกิจและเทคนิค)
 5. โอกาสที่จะรู้จักและเรียนรู้กับบรรดานักคิดร่วมวงการ
 6. โอกาสในการร่วมฟังการบรรยาย และ workshop เชิงลึก พร้อมศึกษานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในธุรกิจปัจจุบัน

6 เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนา

ประเภทอุตสาหกรรมที่กำหนด

ระยะที่ 2 (วิจัยและพัฒนา)

Research & Development

การวิจัยและพัฒนาในระยะเวลา 8 – 36 เดือน เพื่อให้ทีม startup ได้ใช้เวลาศึกษา พัฒนา และทดลองโครงการของตนเอง โดยจะได้รับการสนับสนุนด้านเมนเทอร์และเงินทุน

ข้อเสนอจากโครงการ

 1. เงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 – 36 เดือนของโครงการ (ทุนให้เปล่า)
 2. พื้นที่ทำงาน Co-working space
 3. เมนเทอร์ (ทั้งด้านธุรกิจและเทคนิค)
 4. บริการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 5. โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายและสิทธิ์การเข้าถึงกลุ่ม Venture Capital และผู้ลงทุนอื่นๆ

ระยะที่ 3 (เร่งการเติบโต)

Accelerator

Startup จะได้รับการสนับสนุน บ่มเพาะในด้านต่างๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือนเพื่อให้ Startup สามารถขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมๆ กับบริษัทที่เหมาะสมตามแต่ละธุรกิจ นอกจากนี้แต่ละทีมยังมีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอเงินลงทุนสูงสุด 10 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ระยะเวลาโครงการ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)​

โครงการ U.REKA มีที่มาอย่างไร

Ans.โครงการ U.REKA เริ่มต้นจากการเล็งเห็นว่าประเทศไทยต้องการการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นได้ และเราเชื่อว่าแรงขับเคลื่อนการพัฒนานั้นเกิดจากการมี innovation ecosystemที่เข้มแข็งและสามารถบ่มเพาะ deep tech startups ที่จะประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลกับเศรษฐกิจได้ ดังนั้นจึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่ง และภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา innovation ecosystem นี้

ใครเป็นผู้สนับสนุนโครงการ U.REKA

Ans.ผู้สนับสนุนโครงการ U.REKA ในเบื้องต้นมีทั้งหมด 3ฝ่ายหลัก ดังนี้ ภาคเอกชน คือ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ภาคการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พันธมิตรด้านเทคโนโลยี คือ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างไรก็ตามทางโครงการจะมีการขยายเครือข่ายพันธมิตรออกไปให้กว้างมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างinnovation ecosystem นี้

ความคาดหวังและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ U.REKA

Ans.ความคาดหวังของโครงการมี 2 ด้านหลัก คือ การพัฒนาให้เกิด deep tech startup ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศไทย และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยผ่านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญลงลึกในสาขาเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มีคุณภาพ ที่จะออกมาสร้างสรรค์ประเทศด้วย solutionsหรือธุรกิจ startup ต่อไป

ทำไมโครงการ U.REKA ต้องมี 3 ระยะ

Ans. การแบ่งโครงการเป็น 3 ระยะนั้น เนื่องจากโครงการต้องการจะพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่แรกเริ่มและสนับสนุนให้เติบโตจนครบวงจร โดยการนำเอาไอเดียจาก ideation bootcamp มาพัฒนาต่อยอดใน incubation program (ระยะที่ 1) เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นเมื่อไอเดียถูกทดสอบความเป็นไปได้และสร้างเป็น prototypeที่มีศักยภาพ จึงจะผ่านเข้าสู่ระยะ Research & Development(ระยะที่ 2) ที่เป็นการลงทุนกับการค้นคว้าวิจัยระดับลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมล้ำสมัย (breakthrough innovations) ที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เมื่อพร้อมเข้าสู่ Accelerator (ระยะที่ 3)

นิยามของ deep tech สำหรับโครงการ U.REKA

Ans. นิยามของ deep tech คือ เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน ผ่านการค้นคว้าวิจัย และคิดค้นขึ้นมาใหม่จากนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์และต้องเป็นเทคโนโลยีที่มี competitive advantage ที่ไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบได้ภายในระยะเวลา1 ปี

สมาชิกทีมต้องประกอบด้วยใครบ้าง

Ans.
1. มีสมาชิกอย่างน้อย 4 คน
2. มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่มีวุฒิปริญญาเอก (Ph.D.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 6 เทคโนโลยีที่กำหนด
3. ทีมมีความทุ่มเทและพร้อมให้ความร่วมมือตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ
4. หากเป็นทีมที่มีทักษะหลากหลาย ทั้งทางเทคนิค ธุรกิจ และประสบการณ์การด้าน User Interface / User Experience จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมาชิกในทีมจำเป็นต้องมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือไม่

Ans. ไม่จำเป็น

ทีมไม่ได้มาจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย สามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

Ans. ได้ ถ้ามีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่มีวุฒิปริญญาเอก (Ph.D.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 6 เทคโนโลยีที่กำหนด

ความพร้อมของเทคโนโลยีและโครงการที่สามารถเข้าร่วม Ideation bootcamp ได้มีเกณฑ์อย่างไร

Ans. โครงการอยู่ในช่วงตั้งแต่ระดับแนวคิด (Idea stage) ไปจนถึงการสร้างชิ้นงานต้นแบบ (small scale prototype) โดยทีมต้องแสดงถึงศักยภาพ ความสนใจ และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ key technology นั้น ๆ

สมาชิกทุกคนต้องเข้าร่วม Ideation bootcamp หรือไม่

Ans. ใช่ เพราะทีมจะถูกประเมินศักยภาพการเข้าร่วม Incubation program ระหว่างกิจกรรม Ideation bootcamp

เกณฑ์ในการคัดเลือกทีมเข้า Incubation program

Ans.
1. ระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ / Solution
2. โอกาสในการขยายตัวของนวัตกรรม และความสามารถในการต่อยอดเชิงพาณิชย์
3. ทีมมีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Deep tech project ที่ทำอยู่ให้มีการต่อยอดเชิงพาณิชย์

สามารถสมัครเข้าโครงการในระยะนี้โดยไม่ผ่าน ระยะที่ 1 ได้หรือไม่

Ans. ไม่ได้ เนื่องจากทีมจะถูกประเมินระหว่างการร่วมกิจกรรมIdeation bootcamp และ incubation program

เงินสนับสนุนจากโครงการในระยะที่ 1 (200,000 บาท) สามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

Ans. เป็นเงินที่ให้ในรูปแบบเงินรางวัล โดยมุ่งหวังให้ทีมนำไปพัฒนาธุรกิจในช่วงเวลาที่อยู่ใน incubation program

เงินสนับสนุนจากโครงการในระยะที่ 2 (R&D)  สามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

Ans. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการค้นคว้าวิจัยระดับลึก เพื่อที่สุดท้ายจะสามารถได้มาซึ่ง deep tech innovations ที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ใครเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Ans. ทีมวิจัยเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการincubation และ R&D (ระยะที่ 1 และ 2) โดยโครงการ U.REKA ไม่ถือสิทธิร่วม

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม Ideation bootcamp ได้อย่างไร

Ans. สมัครเป็นทีม โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ http://www.u-reka.co/th/ เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครเป็น PDF ได้จากหน้าเว็บไซต์

ติดต่อเรา

 • ureka.program@gmail.com
 • The Knowledge Exchange (KX) 10/1 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 • Google Map Link

copyright © 2018 U.REKA PROJECT, all rights reserved