รุ่นที่ 2 ปิดรับสมัครแล้ว

โปรดติดตามผลการตัดสินทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึกได้ผ่านทาง facebook page และอีเมล์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

รายละเอียดโครงการ

โครงการ U.REKA เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) และต้องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกนั้น 

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีความใหม่ (novelty) และ/ หรือ ความสำคัญ (significance) ที่มีศักยภาพในการนำมาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ และ/หรือจดสิทธิบัตร เพื่อแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) จนกระทั่งพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาด รวมถึงผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และสามารถสร้างกิจการ Startup ได้

ระยะเวลาโครงการ

รายละเอียดโครงการในแต่ละช่วง

 1.การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Online Application)

 • ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 18 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2019 หรือจนกว่าจะคัดเลือกครบ 30 ทีมเพื่อเข้าสู่รอบสัมภาษณ์เชิงลึก (หมายเหตุ: อาจจะปิดรับสมัครเร็วกว่า 3 พฤษภาคม 2019)
 • คัดเลือกผู้สมัครจำนวนไม่เกิน 30 ทีมเพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกที่ 2
 • วิธีการคัดเลือก : พิจารณาคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และกรอกข้อมูลในใบสมัครได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน

คุณสมบัติของทีมที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3 คน (รวมหัวหน้าทีม)
 2. มีนักวิจัยหลัก (Principle Investigator) 1 คนเป็นสมาชิกหลักของทีม โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีวุฒิปริญญาเอก (Ph.D.) และมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 6 เทคโนโลยีที่กำหนด
 • เป็นอาจารย์ที่สังกัดภายใต้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศไทย

3. สมาชิกทุกคนมีความทุ่มเท (commitment) และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างดี (active member) ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ

4. ทีมมีความพร้อมและความสามารถทั้งในเชิงองค์ความรู้และบุคลากรที่สามารถเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกตามความคิดเบื้องต้นที่นำเสนอได้

ขอบเขตเทคโนโลยีที่โครงการมุ่งเน้น

AI & Machine Learning

Blockchain

Cloud & Security

Big Data & IoT

AR/VR

Quantum Computing

ประเภทอุตสาหกรรมที่กำหนด

การบริการด้านการเิงน

การแพทย์และสาธารณสุข

อาหารเครื่องดื่มและเกษตรกรรม

ธุรกิจค้าปลีก

พลังงาน

การท่องเที่ยวและการเดินทาง

ระบบขนส่งโลจิสติกส์

2.การสัมภาษณ์เชิงลึก

 • ระยะเวลาในการจัดสัมภาษณ์เชิงลึก : 6 – 14 มิถุนายน 2019
 • คัดเลือกผู้สมัครจำนวน 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วม Incubation Program
 • วิธีการคัดเลือก : สัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเป็นรายบุคคลในรูปแบบการนำเสนอ (Slide Presentation) และตอบคำถามโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3.ระยะบ่มเพาะ (Incubation)

เพื่อบ่มเพาะไอเดียการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกตามสาขาที่ทีมมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจและนำออกสู่ตลาดได้จริง และออกแบบแผนงานในระยะค้นคว้าและวิจัยโดยละเอียด

ระยะ: 3 เดือน

สิ่งที่จะได้รับ:

 1. สิทธิ์ในการครอบครองนวัตกรรมที่ทีมคิดค้นและหุ้น (Equity) ในระยะบ่มเพาะ
 2. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท โดยมอบให้กับทีมโดยตรง (ทุนให้เปล่า)
 3. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมหลักสูตร Incubation เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 4. พื้นที่ทำงาน Co-Working Space
 5. เมนเทอร์ (ทั้งด้านธุรกิจและเทคนิค)
 6. โอกาสที่จะรู้จักและเรียนรู้กับบรรดานักคิดร่วมวงการ
 7. โอกาสในการร่วมฟังการบรรยาย และ workshop เชิงลึก พร้อมศึกษานวัตกรรมด้าน  เทคโนโลยีที่อยู่ในธุรกิจปัจจุบัน

รูปแบบการให้เงินเงินรางวัล (ให้เปล่า) มูลค่า 200,000 บาท

3.ระยะบ่มเพาะ (Incubation)

เพื่อบ่มเพาะไอเดียการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกตามสาขาที่ทีมมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจและนำออกสู่ตลาดได้จริง และออกแบบแผนงานในระยะค้นคว้าและวิจัยโดยละเอียด

ระยะ: 3 เดือน

สิ่งที่จะได้รับ:

 1. สิทธิ์ในการครอบครองนวัตกรรมที่ทีมคิดค้นและหุ้น (Equity) ในระยะบ่มเพาะ
 2. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท โดยมอบให้กับทีมโดยตรง (ทุนให้เปล่า)
 3. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมหลักสูตร Incubation เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 4. พื้นที่ทำงาน Co-Working Space
 5. เมนเทอร์ (ทั้งด้านธุรกิจและเทคนิค)
 6. โอกาสที่จะรู้จักและเรียนรู้กับบรรดานักคิดร่วมวงการ
 7. โอกาสในการร่วมฟังการบรรยาย และ workshop เชิงลึก พร้อมศึกษานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในธุรกิจปัจจุบัน

รูปแบบการให้เงินเงินรางวัล (ให้เปล่า) มูลค่า 200,000 บาท

4.ระยะค้นคว้าและวิจัย

เพื่อให้ทีมที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาศึกษา พัฒนา และทดลองโครงการของตนเอง ช่วง

ระยะ: 6 – 24 เดือน

สิ่งที่จะได้รับ:

 1. เงินทุนสนับสนุนด้านการวิจัยมูลค่าสูงสุด 5,000,000 บาทต่อทีม ตลอดระยะเวลา 6 – 24 เดือนของโครงการ
 2. พื้นที่ทำงาน Co-Working Space
 3. เมนเทอร์ (ทั้งด้านธุรกิจและเทคนิค)
 4. โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายและสิทธิ์การเข้าถึงกลุ่ม Venture Capital และผู้ลงทุนอื่นๆ

รูปแบบการให้เงิน:

โครงการจะสนับสนุนเป็นเงินทุนอุดหนุนวิจัย โดยมอบผ่านมหาวิทยาลัยหลักที่ทีมสังกัดใน 2 รูปแบบ คือ

 1. เงินทุน โดยมีการหักเงินค่าบริหารจัดการให้กับมหาวิทยาลัย 10% ของเงินทุนจำนวนนี้
 2. ครุภัณฑ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะผู้ให้ทุนจะจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการทำวิจัยและบริจาคให้กับทีมผู้เข้ารอบผ่านมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงานมากที่สุด หรือในกรณีที่ทางทีมต้องการที่จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยตัวเอง ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ในส่วนของ Intellectual Property (IP) ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโครงการ ทาง U.Reka ขอไม่มีส่วนใดๆ และให้เป็นการเจรจาและตัดสินใจร่วมกันระหว่างทีมผู้เข้ารอบและมหาวิทยาลัยผู้รับทุนตามกรณีไป

พันธมิตร U.REKA

U.REKA ในสื่อต่างๆ

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

R&D FINALISTS

EASY RICE

ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบสินค้าข้าวและธัญพืช

Perception

ระบบคอมพิวเตอร์สามมิติตั้งโต๊ะที่แสดงภาพเสมือนว่ามีวัตถุต่างๆลอยอยู่ตรงหน้าคุณ

PORDEEKUM.ai

จูนใจ: แชทบอทผู้ช่วยเหลือด้านอารมณ์สำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า

TinyEpicBrains

เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อผู้คนเข้าสู่โลกออนไลน์ผ่านวีดีโอพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อการโฆษณาและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

QuTE

กลุ่มนักวิจัยไทยผู้มีเป้าหมายคือการเตรียมประเทศไทยให้พร้อมรับเทคโนโลยีควอนตัม

ติดต่อเรา