Stay tuned with U.Reka batch 2

ประกาศผล 5 ทีม U.REKA Batch 1 ที่ผ่านเข้ารอบ R&D

Easy Rice

Perception

PORDEEKUM.ai

QuTE

TinyEpicBrains

Deep Technology Discovery

โครงการ U.Reka เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) และต้องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกนั้น เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีทั้งความใหม่ (novelty) และ/ หรือ มีความสำคัญ (significance) ที่มีศักยภาพในการนำมาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ และ/หรือจดสิทธิบัตร เพื่อแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ ( Managerial Contributions) จนกระทั่งพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาดและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และสามารถสร้างกิจการ Startup ได้ อีกทั้ง โครงการนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาประเทศด้านระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

พันธมิตร U.REKA

โครงการ U.REKA แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

(3 เดือน)

บ่มเพาะ

ทดสอบความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีหรือโซลูชั่น และรับ feedback จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

สร้าง Prototype

ศึกษาวิธีการพัฒนาสินค้าหรือรูปแบบการใช้งานสำเร็จลุล่วงและทดลองพัฒนาสินค้าต้นแบบ

ออกแบบแผนงานช่วง R&D

พัฒนาแผนงานในระยะค้นคว้าและวิจัยเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม

*ทุนให้เปล่า 200,000 บาท

(6-24 เดือน)

พัฒนาสินค้าได้จริงในระดับเริ่มจนพร้อมออกสู่ตลาด

  • ทดลองเพื่อให้ได้ Proof of concept ในเชิงเทคโนโลยี
  • พัฒนาสินค้าที่ใช้งานได้จริงและติดตาม traction ของสินค้าหรือบริการนั้น
  • สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และดำเนินการจดสิทธิบัตร (ถ้ามี)
  • กำหนดสมมติฐานเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจและการตลาดที่ชัดเจน

*ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสูงสุดถึง 5 ล้านบาท

(6 เดือน)

เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

ออกแบบสินค้าหรือโมเดลเพื่อการผลิตในปริมาณมากและดำเนินการผลิต

ออกสู่ตลาด

เริ่มดำเนินการจัดจำหน่ายผ่านทางการขาย ขยายฐานลูกค้าและสร้างพันธมิตรกับคู่ธุรกิจ

ติดต่อเรา